Naše koaliční vláda funguje cca 15 měsíců a pro nás, hnutí ANO 2011, je to historicky první rok naší účasti na řízení státu. Za tento první rok nabírání zkušeností mohu říci, že tradiční politické strany, které se na české politické scéně dlouhodobě pohybují, mohly už dávno udělat to, co dnes nakonec udělat musí. Mám v tomto okamžiku na mysli nastavení pravidel pro Transparentní financování politických stran včetně kontroly a Registr smluv.

Podíváme-li se na průběh některých volebních kampaní a veřejně vyslovované pochybnosti o zdrojích jejich financování, určitě to už dávno bylo zapotřebí. Vezmeme-li v úvahu, že právní regulace financování politických stran je 25 let nedostatečná, že není dostatečný kontrolní a sankční mechanismus a tento neprůhledný systém je tradičními politickými stranami udržován již tak dlouho, mohu se jen ptát, proč to neudělaly již před 10-ti či 15-ti lety. Odpovědět si může každý sám. Zdá se, že tradiční strany zajímal především volební úspěch a otázkou transparentnosti financování se po volbách již příliš nezabývaly. Jsem ráda, že se k tomuto tématu sešla v pondělí Koaliční rada, a i když se zatím neshodla na podobě zákona a bude třeba v této věci dále jednat, je zřejmé, že všichni koaliční partneři akceptují, že je třeba financování politických stran zákonem lépe upravit a lépe kontrolovat. Naše hnutí má v této věci jasno a nemá žádný problém zveřejňovat kdo a v jaké výši se rozhodl hnutí podporovat. To bylo zřejmé již při volbách v roce 2013, kdy každý, kdo se rozhodl hnutí podpořit, byl uveden na našich webových stránkách včetně částky, kterou se nám rozhodl ve volbách pomoci. A nemáme problém ani se zpřísněním požadavků na průkaznost hospodaření a s případnou novelou zákona 424/1991Sb.. Chceme, aby naši voliči viděli, že nejsme ovládáni neviditelnými kmotry v pozadí. Nemáme a nebudeme mít problém, dojde-li v tomto směru k rozšíření pravomocí NKÚ anebo bude ke kontrole ustanoven jiný státní subjekt. Ostatně požadavky na regulaci financování politických stran by měly navazovat i na standardy Rady Evropy, jak je formulovala Skupina států proti korupci GRECO. Asi bych měla připomenout, že určitá snaha reagovat na výzvu GRECO již byla projevena v minulém volebním období, avšak návrh zákona MV narazil na zásadní odpor zejména u ODS, ČSSD a KSČM.

Stále nedořešeným problémem je také otázka Registru smluv. Poslanecký návrh prošel prvním čtením dne 21.1.2014 na 5. schůzi Sněmovny a byl přikázán dvěma výborům (Pro veřejnou správu a Hospodářskému). Oba výbory doporučily, aby se návrh zákona o Registru smluv přestal projednávat a aby místo poslanců předložila zákon vláda. Takže zákon bude tak procházet celou procedurou nanovo. Přeložený návrh byl kritizován, že nezajišťoval ochranu obchodního tajemství státních firem a připomínky byly směrovány i na objednávky a faktury bez vymezení finančního objemu, přidala se kritika ze strany Svazu měst a obcí, která se stručně řečeno týkala sankcí, způsobu digitalizace, nákladů na uveřejňování a nezdálo se jako přesně definované, co se má konkrétně uveřejňovat. Přesně podle přísloví „kdo chce hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody“. A tak v současné době vláda připravuje jeho úpravu sama. Ráda bych, aby zákon byl jednoduchý a všem kdo nakládají se státními penězi ukládal povinnost zveřejnit uzavírané smlouvy, které by nabyly účinnosti teprve dnem zveřejnění. Vím, že pracovní náročnost může zejména u menších povinných subjektů vyvolat problémy, ale ty by bylo možno řešit tak, že by se tato povinnost netýkala velmi malých obcí anebo velmi malých finančních objemů. Musíme najít cestu, jak otázku transparentního vynakládání státních prostředků vyřešit a realizovat. V případě, že v krátké době nedojde k nalezení shody v Koaliční radě, bude třeba, aby se zákonodárné iniciativy znovu chopili poslanci a pokusili se připravit pozměňovací návrh, který bude přijatelný pro všechny poslanecké kluby. Snad bych ještě nakonec měla připomenout, že oba problémy, o kterých jsem se zmínila řešit chceme a budeme, protože k tomu jsme se zavázali i v Koaliční smlouvě, kde mezi prioritami vlády najdete: Odstranění všech forem plýtvání veřejnými prostředky. Transparentní nákupy. Elektronizace faktur ve státní sféře a transparentní zveřejňování výdajů placených z peněz daňových poplatníků, včetně zakázek malého rozsahu. Posílení řídícího a kontrolního systému veřejné správy a rozšíření pravomocí NKÚ.

Categories: Nezařazené

X