Ministerstvo zemědělství předložilo základní informace o čerpání finančních prostředků na stavební akce v programech na Podporu prevence před povodněmi a Podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků. U prvního z programů byla vládou postupně rozšířena náplň programu o podprogram Podpory zadržování vody v suchých nádržích a drobných vodních tocích a druhý z nich byl rozšířen o podprogram, určený k odstraňování havarijních stavů a jejich následků na rybnících a vodních nádržích. Zahájena byla i příprava podpory retence – tj. opatření k řízeným rozlivům povodní, poldry, vodní nádrže s retenčními prostory. Důležité je, že budou rovněž podporována opatření v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem. Podrobněji viz: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=192

Categories: Ze sněmovny

X