Vyjádření Jana Hodovského k jeho dnešnímu odvolání z funkce generálního ředitele Povodí Moravy, s.p.:

 

Vážení,

níže si dovoluji zaslat své vyjádření k mému dnešnímu odvolání z funkce generálního ředitele Povodí Moravy, s.p. Rád bych tak předešel spekulacím, které se jistě dříve, či později objeví.

Jako generální ředitel jsem v podniku nastartoval systémová protikorupční opatření a dále procesní a organizační audit s cílem, aby Povodí Moravy, jako první státní podnik v ČR, prošel certifikací ISO 9001. Dále jsem rovněž zadal finanční audit, který pouzePovo potvrdil předcházející závažná zjištění, že organizace státního podniku je historicky neefektivní a především na úrovni nižšího managementu vytváří silný klientelistický potenciál bránící větší transparentnosti podniku. Se závěry tohoto auditu jsem chtěl pana ministra seznámit, on však tyto informace zcela odmítl. Přičemž důvody tohoto odmítnutí mi nesdělil.

Jako důvody mého odvolání uvedl „nezvládnutí“ tří problémových oblastí resp. konkrétních projektů. Prvním z nich jsou protipovodňová opatření ve městě Olomouc. Státní podnik si nechal externí firmou na základě výběrového řízení zpracovat projektovou dokumentaci, po jejímž převzetí naši pracovníci v rámci interních mechanismů odhalili zásadní nesoulad s platným stavebním povolením. V rámci transparentnosti a zachování principu řádného hospodáře jsme proto rozhodli o reklamování projektové dokumentace u zpracovatele. U této miliardové zakázky si státní podnik nemůže dovolit riskovat a ohrozit tak mimo jiné budoucí průběh této klíčové stavby. Navíc znalecký posudek potvrdil, že projektovou dokumentaci lze připravit v souladu se stavebním povolením a není tedy důvod reklamaci nevyžadovat.

Druhou oblastí je údajné nezvládnutí čerpání dotačních prostředků a administrace veřejných zakázek. Zde je potřeba uvést, že Povodí Moravy opakovaně upozorňovalo MZe ČR, že nastavené podmínky čerpání jsou zcela nevyhovující a v praxi neaplikovatelné, a to zejména u programu cílenému na údržbu silně zanesených a ve špatném stavu dlouhodobě se vyskytujících drobných vodních toků a malých vodních nádrží. Ze strany MZe došlo až k půlročním zpožděním schvalování předložených žádostí. Navíc se zde projevovala excentricita postupu vůči jednotlivým žadatelům. První výzva dotačního programu 29.4. – schválení prvních projektů 3.10.! Po konzultacích se správcem programu nebyly podávány neúplné žádosti do první výzvy. Tento postup byl zvolen z toho důvod, že měla být druhá výzva vypsána v řádu několika týdnů, čímž by došlo k minimálnímu zdržení. K vypsání druhé výzvy bohužel došlo až s půlročním zpožděním. Pro investora je situace velmi nepříznivá a staví ho do nejistoty profinancování neschválených a rozestavěných staveb.

Co se zadávání veřejných zakázek týká, Povodí Moravy, s.p. zavedlo jeden z nejpřísnějších systémů v celém resortu. Nálezy kontrol MZe, kterou si ale vyžádal sám generální ředitel Hodovský, na což asi pan ministr Jurečka zapomněl, byly formální, až na jedno zásadní pochybení, které však bylo z roku 2012 za působení mého předchůdce. Ještě nedávno přitom MZe dávalo Povodí Moravy za vzor ostatním podnikům, a to zejména v oblasti transparentnosti pravidel zadávání veřejných zakázek, sociálně odpovědného přístupu a principu zveřejňování. Celá situace spíše vyvolává dojem, že přílišná transparentnost začala být někomu na škodu.

Třetím, a zřejmě jediným reálným důvodem mého odvolání je zpracování projektové studie vodního díla Čučice. Přestože je povinností státního podniku tyto studie provádět v souladu se zakládací listinou, byl jsem ministrem informován, že se jedná o zásadní chybu, neboť díky veřejné debatě kolem této lokality ztrácí politické body! Toto vyjádření považuji za naprosto absurdní obzvlášť v situaci, kdy i vědecká rada státního podniku a další autority z oboru jasně potvrdily, že provádět a aktualizovat tyto studie v dlouhodobě chráněných lokalitách je naprosto nezbytné pro řešení dopadů klimatických změn na život budoucích generací. Zmiňovaná studie navíc uvádí, že v tuto chvíli není nutné realizovat výstavbu VN, ale pouze zachovat ochranu území pro další období.

Za tři roky mého působení se povedlo nastartovat řadu opatření a projektů, které povedou k větší transparentnosti, otevřenosti a efektivnosti státního podniku. Tyto změny rozhodně nebylo lehké prosadit a logicky u určitých struktur vyvolaly odpor, protože znamenaly zpřetrhání letitých personálních a ekonomických vazeb.

Musím proto poděkovat všem zaměstnancům, že se k často odvážným a nepopulárním krokům odhodlali a společným úsilím pomohli nasměrovat podnik správným směrem.

Svému budoucímu nástupci bych rád popřál pevné nervy a hlavně podporu k výkonu funkce, bez ohledu na to, zda to někomu momentálně přináší nebo nepřináší politické body. Takové jednání si mohou dovolit pouze politici, kteří jsou za své činy odpovědní pouze během volebního období. Kompetentní manažeři, ale takto k práci přistupovat nemohou.

http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1415&clanek=466293

 

Categories: Nezařazené

X