ZLÍNSKÝ KRAJ – Náhrada škod způsobených ve Zlínském kraji medvědem hnědým, který je zvláště chráněným živočichem, bude krajským úřadem vyplacena dalším pěti žadatelům, a to v celkové výši 75 658 korun. Celkově tak výše vyplaceného odškodného vzroste na 163 008 korun, které bude rozděleno bude mezi 12 žadatelů. Jde o kompenzaci za škody, které medvěd způsobil na ovcích, kozách, včelstvech, úlech a jiném majetku.

„Kromě těchto dvanácti však evidujeme ještě dalších čtrnáct oprávněných žádostí o finanční kompenzaci v souhrnné výši 184 950 korun. K jejich proplacení by mělo dojít během měsíce ledna,“ informovala radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková. Všechny evidované škody způsobil medvěd ve Zlínském kraji v období od 13. září do 30. listopadu letošního roku.

Náhrady za škody způsobené ve Zlínském kraji zvláště chráněnými živočichy, tedy i medvědem hnědým, se proplácejí na základě zákona č. 115/2000 Sb. Zdrojem financí je státní rozpočet a náhrada se poškozeným zasílá prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje.

Žadatel o náhradu škody musí svoji žádost podat na krajský úřad do deseti dnů od zjištění vzniklé škody a současně dodat i protokol o ohledání veterinárním lékařem a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je obec s rozšířenou působností. V případě, že ke škodě došlo na území chráněné krajinné oblasti, je orgánem ochrany přírody příslušným k šetření Agentura ochrany přírody a krajiny.

Zpracoval: Jan Vandík

X