ZLÍNSKÝ KRAJ – Náhrada škod způsobených bobrem evropským, který je zvláště chráněným živočichem, bude krajským úřadem vyplacena dvěma žadatelům. V prvním případě jde o žadatelku z Uherskohradišťska, které bobr způsobil škody na ovocných stromech ve výši 7 396 korun, v druhém případě jde o škodu na lesních porostech za 22 762 korun, kterou má na svědomí bobr na Kroměřížsku. Tyto peníze byly do rozpočtu Zlínského kraje poukázány ze státního rozpočtu a rozpočtovým opatřením, které na svém jednání schválili krajští radní, se nyní dostanou ke konečným příjemcům.

Náhrady za škody způsobené ve Zlínském kraji vybranými zvláště chráněnými živočichy se proplácejí na základě zákona č. 115/2000 Sb. Zdrojem financí je státní rozpočet a náhrada se poškozeným zasílá prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje. Například za loňský rok bylo takto proplaceno celkem 297 524 korun a letos tato částka prozatím činí 314 050 korun.

„Většinou jde o škody způsobené vlkem na ovcích, bobrem na ovocných stromech, okrasných dřevinách a lesním porostu či vydrou na rybách,“ přiblížila radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Žadatel o náhradu škody musí svoji žádost podat na krajský úřad do deseti dnů od zjištění vzniklé škody a současně dodat i protokol o ohledání veterinárním lékařem (v případě škody způsobené na zvířatech) a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je obec s rozšířenou působností. V případě, že ke škodě došlo na území chráněné krajinné oblasti, je orgánem ochrany přírody příslušným k šetření Agentura ochrany přírody a krajiny.

Zpracoval: Jan Vandík

  1. 6. 2017 odkaz: http://www.kr-zlinsky.cz/kraj-proplati-skodu-zpusobenou-bobrem-na-ovocnych-stromech-i-lesnim-porostu-aktuality-14039.html
X