ZLÍNSKÝ KRAJ – Náhrada škody způsobené vlkem obecným, který je zvláště chráněným živočichem, na celkem 7 ovcích bude vyplacena chovatelce z Uherskobrodska. Jde o částku 12 250 korun. Tyto peníze byly do rozpočtu Zlínského kraje poukázány ze státního rozpočtu a rozpočtovým opatřením, které na svém jednání schválili krajští radní, se nyní dostanou ke konečné příjemkyni.

Náhrady za škody způsobené ve Zlínském kraji vybranými zvláště chráněnými živočichy se proplácejí na základě zákona č. 115/2000 Sb. Zdrojem financí je státní rozpočet a náhrada se poškozeným zasílá prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje. Například za loňský rok bylo takto proplaceno celkem 297 524 korun a letos tato částka prozatím činí již 326 300 korun.

„Většinou jde o škody způsobené vlkem na ovcích, bobrem na ovocných stromech, okrasných dřevinách a lesním porostu či vydrou na rybách,“ informovala radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Žadatel o náhradu škody musí svoji žádost podat na krajský úřad do deseti dnů od zjištění vzniklé škody a současně dodat i protokol o ohledání veterinárním lékařem (v případě škody způsobené na zvířatech) a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je obec s rozšířenou působností. V případě, že ke škodě došlo na území chráněné krajinné oblasti, je orgánem ochrany přírody příslušným k šetření Agentura ochrany přírody a krajiny.

Zpracoval: Jan Vandík

  1. července 2017

https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-proplati-skodu-zpusobenou-vlkem-na-ovcich-na-uherskobrodsku-aktuality-14100.html

X