ZLÍNSKÝ KRAJ – Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje pro obce okresu Kroměříž si nechá zpracovat zlínské hejtmanství. Aktualizace bude provedena pro všech 79 obcí kroměřížského okresu včetně jejich místních částí.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje vznikl již v roce 2004, od té doby byl průběžně upravován a doplňován. V souvislosti s legislativními změnami v posledních letech však byla nutná jeho zásadnější aktualizace. Pro okresy Uherské Hradiště a Zlín byla aktualizace zpracována v loňském roce, pro okres Vsetín probíhá v současné době a okresem Kroměříž bude letos dokončena kompletní aktualizace plánu pro celé území kraje.

„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, jehož aktualizaci pro okres Kroměříž si nyní necháme vyhotovit, je významným dokumentem v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Jsou v něm popsána stávající a navržena výhledová řešení týkající se zásobování pitnou vodou a odkanalizování jednotlivých obcí kraje,“ uvedla radní Zlínského kraje Margita Balaštíková, zodpovědná za životní prostředí.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje stanovuje základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod společně s ekonomickou průchodností navržených technických řešení. Tato koncepce je směrodatná pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a evropských fondů. Plán slouží také jako základní podkladový materiál orgánům veřejné správy při prosazování veřejného zájmu a je podkladem i pro územní plán.

Plán se skládá z textové, tabulkové a grafické části. Textová část obsahuje textové karty jednotlivých obcí se základními informacemi o řešeném území, popisem stávajícího stavu vodohospodářské infrastruktury a návrhem optimálního řešení zásobování pitnou vodou a odkanalizování. Tabulková část je tvořena tabulkami shrnující základní bilanční, technické a finanční informace. V grafické části jsou pak informace uvedené v textové a tabulkové části doplněny o grafické přílohy, které vyjadřují současný stav vodovodů a kanalizací a navržená výhledová řešení. Grafická část je k dispozici na webovém odkazu http://vms4.kr-zlinsky.cz/tms/projekty/prvkuk/info/ .

Zpracoval: Jan Vandík

  1. 2. 2017  https://www.kr-zlinsky.cz/letos-kraj-dokonci-kompletni-aktualizaci-sveho-planu-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-aktuality-13790.html
X