ZLÍN – První jednání Krajské pracovní skupiny pro odpadové hospodářství Zlínského kraje, složené ze zástupců kraje, Energetické agentury Zlínského kraje, obcí s rozšířenou působností, technických služeb měst i dalších organizací se uskutečnilo na krajském úřadě. Svolala jej radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

„První iniciativa k intenzivnější spolupráci v oblasti odpadového hospodářství vzešla ze strany statutárního města Zlína, konkrétně náměstka primátora, pana doktora Landsfelda. Společná názorová shoda poté vyevokovala myšlenku na založení pracovní skupiny, v rámci které bychom mohli s městy a jejich organizacemi lépe koordinovat společný postup v oblasti odpadového hospodářství a nabízet jim v tomto ohledu odbornou a metodickou pomoc. Jsem velmi ráda, že se tato myšlenka setkala s odezvou a že jsme se tak dnes mohli poprvé sejít ke společnému jednání. Našim cílem bude postupné naplňování cílů stanovených Plánem odpadového hospodářství Zlínského kraje pro období let 2016–2025, především v oblasti nakládání s odpady pocházejícími z komunální sféry,“ uvedla Margita Balaštíková.

Mezi tyto cíle patří zejména předcházet vzniku odpadů, podporovat využívání odpadů jako zdrojů surovin, které mohou nahradit primární přírodní suroviny, dále podporovat opětovné využití a recyklaci odpadových materiálů a naopak nepodporovat výstavbu nových skládek, stejně jako skládkování či spalování recyklovatelných materiálů.

Tyto cíle vycházejí z toho, že podle zákona má být nejpozději do roku 2024 ukončeno skládkování směsného komunálního odpadu. Pro představu: na skládkách ve Zlínském kraji končí každoročně až 135 tisíc tun tohoto odpadu.

Na jednání pracovní skupiny byli jeho účastníci kromě Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje seznámeni také se základní analýzou současného nakládání s komunálními odpady na území kraje a také s možnostmi případného energetického využití těch odpadů, které není možno dále recyklovat.

Další jednání pracovní skupiny se uskuteční 9. června.

Zpracoval: Jan Vandík

  1. 4. 2017
X