ZLÍNSKÝ KRAJ – Příprava nového vodního díla, které má v budoucnu vzniknout u Vlachovic na Zlínsku, je opět o krok dále. Vláda České republiky v dubnu schválila realizaci přírodě blízkých opatření ve finančním objemu až 872 milionů korun souvisejících s plánovanou stavbou. Tu ve své studii navrhl státní podnik Povodí Moravy, investor plánované stavby. Studie mimo jiné řeší vybudování menších vodních ploch, rybníků, tůní, lesních přehrážek, zatravňovacích pásů a dalších krajinotvorných prvků či revitalizaci vodních toků. Tato opatření významně přispějí k zadržování vody v povodí Vláry, na jejímž toku má velké vodní dílo vzniknout.

„S problémem sucha ve Zlínském kraji bojujeme již několik let a ani prognóza do budoucna pro nás není příznivá. Protože se sucho vyskytuje stále častěji než v předchozím období, představuje vodní dílo Vlachovice jediné známé a efektivní opatření, které je schopné skutečně zabezpečit potřebné množství vody k pokrytí očekávaného deficitu. Proto je pro nás výbornou zprávou, že vláda 18. dubna rozhodla o pokračování jeho přípravy a zařadila jej mezi své priority,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, zodpovědný za oblast strategického rozvoje a územního plánování.

Ve Zlínském kraji jsou stejně jako v celé republice vodní zdroje prakticky závislé na množství a rozdělení srážek v průběhu roku. Již před třemi lety byly zaznamenány problémy se zásobováním obyvatelstva v obcích s nedostatečně spolehlivými vodními zdroji a výrazně také vzrostly dopady sucha na zemědělskou produkci, lesní hospodářství i ostatní sektory. Vodní dílo Vlachovice by se mělo stát významným vodním zdrojem nejen pro své okolí, ale i pro další oblasti Zlínska, Vsetínska a Uherskohradišťska.

Sloužit má nejen jako důležitá zásobárna vody, ale velký význam bude mít i pro zemědělství, zajišťování dostatečného průtoku vody v korytě Vláry pod nádrží a samozřejmě také pro ochranu před povodněmi. Využíváno bude také ke sportovnímu rybolovu a rekreaci, pokud to bude slučitelné s vodárenským využitím nádrže.

„Klimatické podmínky ukazují, že se u nás budou častěji střídat období sucha a přívalových srážek, které mohou vést k povodním. Na období srážek se musíme dívat jako na zdroj vody, musíme ji umět v krajině zadržet a využít. V České republice zatím využíváme srážkové vody poměrně málo. Byla jsem proto ráda, když předkladatelé rozhodli o nádrži s vyšším objemem zadržované vody a že moje písemná výzva přispěla k urychlení jejich rozhodnutí,“ řekla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Investorem výstavby vodního díla bude Povodí Moravy. Celkové náklady akce jsou odhadovány na 5,450 miliardy korun. Podle navržených parametrů se počítá se sypanou hrází o výšce 40 metrů a délce 570 metrů, plochou zátopy 212,9 hektaru a celkovým objemem 29,1 milionu m3 (pro srovnání objemy jiných nádrží: Karolinka – 7,39 milionu m3, Slušovice – 9,9 milionu m3, Brněnská přehrada – 17,7 milionu m3).

Aktuálně je zpracovávána předprojektová příprava akce, jejíž součástí je podrobná technická studie. Dokončena by měla být do dubna příštího roku. Prováděn je také inženýrsko-geologický průzkum a další důležité průzkumné práce. V příštím roce bude zahájeno zpracování podkladů pro získání kladného rozhodnutí v procesu EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí). Do konce března 2019 má také vláda stanovit pravidla pro majetkoprávní vypořádání. Pro realizaci vodního díla je předběžně určeno k výkupu cca 2 000 pozemků od 500 vlastníků. Celkový počet bude upřesněn na základě zpracovávaných podkladů.

„Pokud příprava akce poběží podle současných předpokladů a bez významnějších komplikací, očekáváme vydání stavebního povolení do konce roku 2023, zahájení výstavby díla v polovině roku 2025 a jeho uvedení do provozu zhruba o tři roky později,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Více informací o připravovaném vodním díle je k dispozici na webových stránkách, které spravuje Povodí Moravy –  http://vdvlachovice.pmo.cz/.

Zpracoval: Jan Vandík

4. 5. 2018

X