V naší republice i v našem kraji ubývá vody.

Od roku 2002 do roku 2015  statistika zaznamenala tyto základní znaky úbytku vody v naší republice:

 

 1. se zdroje povrchové vody v ČR snížily téměř na 53% (bylo 6,5 mld. m3, je 3,5 mld. m3
 2. zdroje podzemní vody za stejné období klesly na 56%
 3. srážky se snížily na 60%
 4. roční odtok z území ČR se snížil na 42%
 5. máme teplejší léta a v zimě nedostatek sněhu v létě se tak zvyšuje výpar a to i v podzimních měsících, kdy je výpar vyšší nežli srážky
 6. dochází k podstatnému omezení odtoku vody v létě – a schází voda k závlahám
 7. změnilo se sezónní rozložení srážek – více je jich v zimě. Nejsou rozhodující průměrné srážky. Významné je, že se změnilo jejich rozložení v průběhu roku.
 8. dochází k významným změnám v zemském klimatu – významně přibývá povodní, bouří a uragánů, zvyšuje se počet dnů sucha a stoupají teploty
 9. V roce 1990 v ČR bylo 155.000 ha zavlažovaných ploch
 10. V současnosti pouze 30.000 ha, z toho využíváno je 22.000 ha
 11. jen na povodí Moravy je 29 požadavků k zavlažování 1.654 ha a požadavky k dovybavení zavlažování stávajících uživatelů

Jak na situaci budeme reagovat

 

 1. musíme změnit pohled na povodně. Mají sice negativní dopad, ale jsou vodním zdrojem pro překlenutí sucha.
 2. Bude třeba podpořit
 3. zadržování vody v krajině pomocí agrotechnických opatření – jako republikovou prioritu. S tím bezprostředně souvisí i
 4. podpora rozvoje živočišné výroby, aby byl dostatek stájového hnojiva, jehož využití zvýší absorpční schopnost půdy
 5. budování závlahových systémů a tyto účelně spojit s podporou budování zdrojů závlahové vody – zvláště u „citlivých komodit“
 6. zvýšení zásobních prostor a výstavbu nových vodních děl; v našem kraji se to týká přípravy výstavby vodní nádrže v lokalitě Vlachovice
 7. vyžadovat od MŽP a MZe, aby k uvedeným cílům vypisovaly programové podpory. Dnes je situace následující:
 8. MZe otevírá dotační titul „Podpora agro-potravinářskému komplexu – závlahy II pro období 2017-2020, k dispozici bude 1,1 mld. Kč. Současně se realizuje i dotační program „Program na podporu rekonstrukce, oprav a modernizace odvodňovacích zařízení“. Obsahují i možnost zřizování nádrží pro závlahy s využitím standardních vodních zdrojů i nádrží k zachycení srážkových vod (ze střech budov) až do 50% investičních nákladů, nebo pro začínající či mladé zemědělce 70% s bonusem v méně příznivých podmínkách 20%. Je možné také využít program pro tzv. kapkové závlahy v sadech, chmelnicích, vinicích a školkách
 9. Byl založen       i Spolek uživatelů, provozovatelů a vlastníků závlahových zařízení ČR, z.s. s jeho podporou bude možné orientovat podpory na citlivé komodity, zrychlit modernizaci zastaralých závlahových soustav.
 10. MZe rovněž řeší možnosti posílení vodních zdrojů mezi jednotlivými regiony či povodími.
 11. i my máme v koaličním programu kraje ustanovení: Podpoříme program zadržování vody v krajině a budování nových vodních nádrží a zdrojů vody. Chceme se zaměřit na:
 12. ochranu ohrožených sídel (hráze, odlehčovací kanály, zkapacitnění koryt vodních toků, malé poldry a retenční nádrže), ale i na obnovu mokřadů, zakládání rybníků a hospodárné využívání vody
 13. Budeme věnovat pozornost únikům pitné vody v rozvodných systémech a jednat s majiteli firem, dodávajících pitnou vodu o problematice financování rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizačních sítí.
 14. Ve spolupráci s městy a obcemi budeme řešit rozšíření vodovodních řadů a kanalizační sítě zejména v nových a nenapojených částech měst a obcí a možnost propojení vodovodních sítí po celém kraji.

Margit Balaštíková

Categories: Nezařazené

X