Jako členka Komise pro rodinu a rovné příležitosti jsem se zabývala návrhem Zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Tento návrh vyvolal velmi širokou polemiku odborníků, zainteresovaných pracovníků, ale i rodičů a mohu říci, že se jednalo o názory velmi rozdílné. Při projednávání ve Sněmovně byla předložena i řada pozměňovacích návrhů.

Doposud bylo možno poskytovat služby péče o děti v zařízeních mateřských škol podle zákona 561/2004Sb. nebo provozováním některé z živností péče o děti podle zákona 455/1991 Sb. anebo u dětí do 3 let věku podle zákona 372/2011Sb. Provozovatelům však chyběla právní úprava konkrétních podmínek, které by definovaly službu hlídání a péče o dítě v dětské skupině. Tato služba spočívá v hlídání a pravidelné péči o dítě ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí, mimo režim předpisů o školách a školských zařízeních. Služba nezajišťuje vzdělávání, ale poskytuje dítěti výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků, přiměřených věku dítěte. K tomu je třeba nabýt oprávnění. Návrh zákona tak vymezuje okruh osob, které toto oprávnění mohou nabývat, upravuje úhradu služeb, povinnosti poskytovatele, způsobilost pečujících osob, určuje nejnižší počet pečujících osob v dětské skupině, nejvyšší počet dětí v jedné dětské skupině, hygienické požadavky na prostorové podmínky a provoz, podmínky týkající se stravování a zdraví.

Po projednání ve Sněmovně vyjádřil své připomínky i Senát, a následovalo nepodepsání zákona prezidentem republiky. Prezident republiky ve svém odůvodnění poukázal zejména na to, že Poslanecká sněmovna neschválila zákon ve znění pozměňovacích návrhů Senátu s tím, že by během následujících 12 měsíců byly nuceny ukončit činnost tzv. lesní školky (které by nesplňovaly podmínky, stanovené zákonem) a v důsledku toho by nebyl naplněn záměr podpořit zaměstnanost matek. Dále uvedl, že návrh zákona jde proti záměru podporovat alternativní druhy péče o děti ze strany občanských aktivit.

Návrh zákona se tedy znovu vrátil k projednání ve Sněmovně.

Podrobnosti o návrhu zákona a průběhu projednávání najdete při otevření odkazu: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=82

X