Nařízení o zřízení přírodní památky Záříčské louky a jejího ochranného pásma vydala Rada Zlínského kraje. Vyhlášením tohoto zcela nového zvláště chráněného území plní Zlínský kraj povinnost zabezpečovat ochranu evropsky významných lokalit (EVL).  „Jde o poslední lokalitu, kterou bylo nezbytné vyhlásit pro úspěšné naplnění projektu NATURA 2000 ve Zlínském kraji, jehož cílem je právě zajištění ochrany evropsky významných lokalit,“ informovala Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje zodpovědná za životní prostředí. Naplnění projektu NATURA 2000 je povinností, ke které se Česká republika zavázala při vstupu do Evropské unie. Cílem ochrany nového zvláště chráněného území Záříčské louky je udržení nebo zvětšení početnosti druhů motýlů modráska bahenního (Maculinea nausithous) a ohniváčka černočárného (Lycaena dispar). To znamená především udržení nebo zkvalitnění jejich biotopů včetně udržení nebo posílení populací dalších organismů, na něž jsou uvedení motýli vývojově vázáni. Lokalita přiléhá od severozápadu k městu Chropyně. Její nadmořská výška je 196 metrů. Jde v podstatné části o dvakrát ročně kosené travinobylinné porosty (aluviální psárkové louky). V minulosti se zde nacházel rybník Hejtman, ten však zanikl koncem 18. století. V třicátých letech 19. století bylo území odvodněno systémem kanálů se stavidly, v současnosti jsou stavidla nefunkční. Kanály jsou z velké části zarostlé rákosinami a v nich jsou vzrostlé dřeviny. Území může být ohroženo změnami vodního režimu a opakovanou snahou o těžbu štěrkopísku v těsné blízkosti i uvnitř lokality. Celková rozloha zvláště chráněného území je 68,99 ha. Ochranné pásmo je vyhlášeno v rozsahu 34,63 ha. Ve Zlínském kraji se tak k dnešnímu dni nachází celkem 213 maloplošných zvláště chráněných území a 64 evropsky významných lokalit, z nichž 48 spravuje Zlínský kraj. Pro Zlínskénovinky.cz Bc. Jan Vandík DiS., Krajský úřad Zlínského kraje.

(lh,zlinskenovinky.cz, foto Krajský úřad Zlínského kraje)

X